WordPress网站评论区如何实现添加表情包功能?

做网站过程中,可以给自己的网站添加评论框,供用户评论。默认情况下,Wordpress网站评论框是没有添加表情功能的,那么WordPress网站评论区如何实现添加表情包功能?今天我们介绍一下如何给自己的Wordpress网站评论框添加表情功能。

先看下效果图:

方法/步骤

1.下载Wordpress网站评论框添加表情功能必需的表情包文件。下载链接: https://pan.baidu.com/s/1YO2B8w7N7hsIlj-Mx__HHg 提取码: mvdw;

2. 将下载下来的压缩包解压出来,里面有一个smiley.php文件和一个smilies文件夹(放表情图片的文件夹)。把smilies文件夹上传到自己使用的WordPress主题的images文件夹内。

3. 将smiley.php文件上传到自己的主题文件夹下。(与其它模板文件放在同一个目录下)

4. 把以下PHP代码放入到主题目录的“functions.php”文件中;

//自定义表情路径和名称
function custom_smilies_src($src, $img){return get_bloginfo('template_directory').'/images/smilies/' . $img;}
add_filter('smilies_src', 'custom_smilies_src', 10, 2);
  if ( !isset( $wpsmiliestrans ) ) {
    $wpsmiliestrans = array(
    ':cy:' => 'cy.gif',
    ':hanx:' => 'hanx.gif',
    ':huaix:' => 'huaix.gif',
    ':tx:' => 'tx.gif',
     ':se:' => 'se.gif',
     ':wx:' => 'wx.gif',
     ':zk:' => 'zk.gif',
      ':shui:' => 'shui.gif',
      ':kuk:' => 'kuk.gif',
      ':lh:' => 'lh.gif',
      ':gz:' => 'gz.gif',
      ':ku:' => 'ku.gif',
      ':kel:' => 'kel.gif',
      ':yiw:' => 'yiw.gif',
      ':yun:' => 'yun.gif',
      ':jy:' => 'jy.gif',
      ':dy:' => 'dy.gif',
      ':gg:' => 'gg.gif',
      ':fn:' => 'fn.gif',
      ':fendou:' => 'fendou.gif',
      ':shuai:' => 'shuai.gif',
      ':kl:' => 'kl.gif',
      ':pj:' => 'pj.gif',
      ':fan:' => 'fan.gif',
      ':lw:' => 'lw.gif',
      ':qiang:' => 'qiang.gif',
      ':ruo:' => 'ruo.gif',
      ':ws:' => 'ws.gif',
       ':ok:' => 'ok.gif',
       ':gy:' => 'gy.gif',
       ':qt:' => 'qt.gif',
       ':cj:' => 'cj.gif',
       ':aini:' => 'aini.gif',
       ':bu:' => 'bu.gif',
    );
  }

5.打开自己网站主题中的评论模板comments.php文件,找到</textarea>标签,在标签下面添加以下的代码。

<?php include(TEMPLATEPATH . ‘/smiley.php’); ?>

6. 这样,我们的Wordpress网站评论框就成功添加表情功能了。

标签

发表评论